header2.jpg

Priėmimo tvarka

Apgyvendinimo socialinės globos namuose tvarka:

1.1 Aknystos socialinės globos namuose apgyvendinami asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu (Žin. 2006-02-11, Nr. 17-589, nauja suvestinė redakcija nuo 2019-07-01), Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2019-06-26 d.  įsakymu Nr. V-46 patvirtintu „Asmenų siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašu“ ir kitais galiojančiais teisės aktais;

1.2. Aknystos  socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis  arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
1.3. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;

1.4 Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;

1.5 Miesto (rajono) savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į globos namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau -  Neįgaliųjų reikalų departamentas).

1.6 Prieš apgyvendinant asmenį į globos namus, Neįgaliųjų reikalų departamento Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius išrašo asmens siuntimą į globos namus;

1.7 Globos namuose esant laisvai vietai siuntimas išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo ir  visų tinkamai parengtų asmens bylos dokumentų gavimo Departamente dienos arba globos namų pranešimo apie atsilaisvinusią vietą gavimo Departamente dienos. Šis siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo  (globėjas, rūpintojas) ar sprendimą asmeniui priėmusi savivaldybė raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose. Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

1.8 Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, kurią sudaro ir tvarko Neįgaliųjų reikalų departamentas. Į kiekvienus globos namus sudaromos atskiros eilės. Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

1.9 Dėl informacijos apie asmens vietą eilėje galima teirautis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. (85) 239 4481. Dėl informacijos apie asmens vietą eilėje gali kreiptis sprendimą priėmusios savivaldybės administracijos atstovas, pats į eilę įrašytas asmuo ar asmenys, kurie rūpinasi neįgaliuoju, įrašytu į eilę.

1.10 Į socialinės globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo arba gydančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai yra saugomas asmens byloje.

  1. Dokumentai, pateikiami priimant į globos namus:

2.1. savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);

2.2.  Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nukreipimas dėl apgyvendinimo globos namuose (išduotas nukreipimas galioja 30 kalendorinių dienų);

2.3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas gyventi LR);

2.4. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

2.5. socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, neįgaliojo pažymėjimas);

2.6. Specialiojo nuolatinio poreikio (specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma SPS-1 arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) SPP-2 nustatymo pažyma);

2.7. Darbingumo lygio pažyma; 

2.8. pažyma apie gaunamos pensijos dydį;

2.9. medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;

2.10. asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);

2.11. savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;

2.12. savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus garantinį raštą, kad asmuo neturi įsiskolinimų juridiniams asmenims;

2.13. teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus);

2.14. kompensuojamų vaistų pasas (jei toks yra);

2.15  kiti savivaldybės komisijos surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos;

  1. Priimant asmenį į globos namus pasirašomos sutartys:

3.1. tarp asmens, kuriam teikiama socialinė globa (jo globėjo, rūpintojo) ir socialinės globos namų – Socialinių paslaugų teikimo sutartis - kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos;

3.2. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus – Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis;

3.3. sutartis gali būti ir trišalė, sudaroma tarp globos namų, asmens, kuriam teikiama socialinė globa (jo globėjo, rūpintojo) ir savivaldybės, kurios sprendimu asmuo apgyvendinamas – Trišalė sutartis dėl mokėjimo už teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas;

3.4. iki sutarties pasirašymo būsimasis gyventojas, jo globėjas, rūpintojas, kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai  turi galimybę apsilankyti globos namuose, susipažinti su jų teikiamomis paslaugomis, gauti informaciją apie personalą ir kita.

  1. Socialinės globos mėnesio kaina vienam asmeniui

  

Metai

Socialinės globos kaina,

Eur/mėn.   asmeniui be sunkios negalios

Socialinės globos kaina,

Eur/mėn.   asmeniui su sunkia negalia

Nuo 2020-01-01

690,00 

770,00 

Nuo 2020-08-01

740,00

820,00

Nuo 2021-01-01 810,00 910,00
Nuo 2022-01-01
Stacionariame padalinyje 960,00 1090,00
Grupinio gyvenimo namuose 1050,00 1200,00

Slapukai
Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su aknystossgn.lt slapukų naudojimo politika.