header3.jpg

Gyventojų tarybos nuostatai

PATVIRTINTA
Aknystos socialinės globos namų direktoriaus
2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. (1.2-1)-17.


AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ
TARYBOS NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Aknystos socialinės globos namų tarybos nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1- 377
patvirtintu Socialinės globos normų aprašu ir šio aprašo 4 priedu „Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių
asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos socialinės globos
namams“. Taryba vadovaujasi tarybos veiklos nuostatais, balsų dauguma priimtais pirmajame tarybos
susirinkime ir patvirtintais įstaigos vadovo.
2. Taryba yra socialinės globos namų savivaldos institucija, telkianti gyventojų atstovus
iškilusioms problemoms spręsti ir gyventojų interesams atstovauti.
3. Taryba inicijuoja gerus gyventojų tarpusavio santykius, vienija bendrų tikslų siekimo ir
uždavinių sprendimo.
4. Socialiniai darbuotojai deleguoja 2 socialinius darbuotojus, kurie taip pat yra tarybos
nariai.
5. Tarybą renkama 3 metams. Tarybą sudaro 15 asmenų
6. Kiekvienos socialinės grupės ar filialo bendrame susirinkime dalyvaujantys gyventojai
atviru balsavimu balsuoja už jo nuomone tinkamiausią tarybos narį. Po balsavimo sumuojami rezultatai
ir išrenkamas 1 narys iš kiekvienos grupės, daugiausiai surinkęs balsų. Jei yra narių, kurie surinko
vienodą balsų skaičių, tuomet yra skelbiamas papildomas balsavimas tų narių balsams diferencijuoti.
Slaugomų asmenų grupės neprivalo siųsti delegatų.
7. Tarybos nariai renka tarybos pirmininką ir pavaduotoją, kurie yra atsakingi už tarybos
veiklą.
8. Tarybos nariai neatliekantys ar neefektyviai atliekantys savo pareigas, tos grupės nuo
kurios jie buvo deleguoti, bendro susirinkimo metu gali būti perrenkami. Taip pat gali būti perrenkamas
tarybos pirmininkas bei pavaduotojas.
9. Neesant pirmininko (ligos, laikino išvykimo atveju ir pan.), jo pareigas vykdo
pavaduotojas, bet ne ilgiau 3 mėnesius nepertraukiamai. Po 3 mėnesių susirinkimo metu renkamas
naujas pirmininkas.

10. Mirties atveju pirmininko pareigas eina pavaduotojas, kol bus išrinktas naujas
pirmininkas.
11. Gyventojų tarybos susirinkimai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą ketvirtyje, esant
reikalui susirinkimai šaukiami ir dažniau.


II. TARYBOS PIRMININKO TEISĖS IR PAREIGOS


10. Teisės:
10.1. reikalauti iš tarybos narių, kad būtų laikomasi tarybos nuostatų;
10.2. teikti administracijai pastabas ir pasiūlymus gyvenimo kokybės klausimais;
10.3. gauti visą informaciją apie socialinės globos namuose vykdomą veiklą,
organizuojamus renginius, išvykas ir kt.
10.4. reikalauti iš tarybos narių, kad vykdytų pavestus nurodymus, siekiant užtikrinti
aktyvią tarybos veiklą.
11. Pareigos:
11.1. reguliariai organizuoti tarybos susirinkimus vieną kartą ketvirtyje, o esant reikalui ir
dažniau;
11.2. dalintis visa informacija su tarybos nariais;
11.3. aiškintis susidariusias problemas bei ieškoti sprendimo būdų;
11.4. priimti sprendimus vadovaujantis daugumos tarybos narių nuomone.


III. TARYBOS PAVADUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS


12. Teisės:
12.1. gauti visą informaciją apie socialinės globos namuose vykdomą veiklą,
organizuojamus renginius, išvykas ir kt.
12.2. teikti pastabas ir pasiūlymus aktualiais klausimais tarybos pirmininkui;
12.3. atstovauti gyventojų interesus bendruose tarybos susirinkimuose.
13. Pareigos:
13.1. Pavaduoti tarybos pirmininką jam neesant (ligos, laikino išvykimo atveju ir pan.),
bet ne ilgiau 3 mėnesius nepertraukiamai.
13.2. padėti tarybos pirmininkui organizuoti susirinkimus, aktyvinti tarybos veiklą,
skatinti socialinės globos namų gyventojus aktyviai dalyvauti organizuojamuose renginiuose, šventėse.
13.3. užsiimti informacijos sklaida apie organizuojamus renginius, socialinės globos namų
naujoves, planuojamus darbus ir kt.
13.4. kitos veiklos vykdymas.


IV. SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATSAKINGŲ UŽ TARYBOS VEIKLĄ
TEISĖS IR PAREIGOS


14. Teisės:
14.1. reikalauti, kad tarybos veikla būtų vykdoma vadovaujantis tarybos nuostatais;
14.2. reikalauti iš administracijos, kad būtų sudarytos palankios sąlygos aktyviai tarybos
veiklai plėtoti siekiant efektyvių rezultatų optimaliam socialinės globos namų gyventojų gyvenimui;
14.3. teikti pastabas ir pasiūlymus administracijai siekiant užtikrinti gyventojų gyvenimo
kokybę bei patenkinti jų poreikius.
15. Pareigos:
15.1. padėti tarybos nariams atstovauti gyventojų interesus;
15.2. koordinuoti tarybos veiklą, aktyvinti ją;
15.3. suteikti tarybos nariams reikiamos informacijos, dalintis nuomone, patarti;
15.4. kartu su tarybos nariais spręsti susidariusias problemas;
15.5. informuoti socialinio darbo padalinio vadovą bei socialinius darbuotojus apie
tarybos veiklą, tikslus, pasikeitimus;
15.6. vesti tvarkingą tarybos veiklos dokumentaciją. Rašyti ir saugoti tarybos susirinkimų
protokolus.


V. PAGRINDINĖ VEIKLA


16. Pagrindinė tarybos veikla - atstovauti visų socialinės globos namų gyventojų interesus
gerinant gyvenimo sąlygas, užimtumo bei laisvalaikio organizavimo bei vykdymo kokybę.
17. Kita tarybos veikla:
17.1. susidariusių problemų sprendimo būdų ieškojimas;
17.2. pasiūlymų teikimas socialinės globos namų administracijai, kad būtų užtikrinta ir
gerinama, gyventojų gyvenimo kokybė;
17.3. bendradarbiavimas su socialinės globos namų darbuotojais;
17.4. aktyvus dalyvavimas organizuojamuose renginiuose;
17.5. kita socialinės globos namų tarybos veikla;


VI. SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR
FUNKCIJOS


18. Pagrindinis socialinės globos namų tarybos veiklos tikslas - atstovauti socialinės
globos namų gyventojų teisėtus interesus, teikti pasiūlymus bei priimti sprendimus gyvenimo kokybės
užtikrinimo ir gerinimo klausimais.
19. Pagrindiniai socialinės globos namų tarybos uždaviniai:
19.1. siekti optimalių susidariusių problemų sprendimo būdų;
19.2. informuoti gyventojus apie socialinės globos namų naujoves, organizuojamus
renginius, šventes;
19.3. aktyviai dalyvauti socialinės globos namų organizuojamoje darbinėje, meninėje,
kultūrinėje veikloje;
19.4. dalyvauti visuomenės organizuojamuose masiniuose renginiuose, šventėse, lankantis
parodose, spektakliuose bei kitose viešose vietose;
19.5. teikti pasiūlymus dėl gyvenimo kokybės socialinės globos namuose gerinimo (
aptaria mitybos, buities gerinimo klausimus, siūlo naujas idėjas);
20. Pagal savo galimybes taryba vykdo šias funkcijas:
20.1. šviečiamoji (informuoja gyventojus užimtumo, dalyvavimo renginiuose klausimais);
20.2. atstovavimo (atstovauja socialinės globos namų gyventojų interesus);
20.3. diagnostinė (renka informaciją aktualiais klausimais, išsiaiškina problemas, vertina
susidariusią situaciją);
20.4. organizacinė (analizuoja, ieško sprendimo būdų, tarpininkauja tarp gyventojų ir
darbuotojų, įstaigos administracijos, suderina pagalbos ieškojimą);
20.5. konsultavimo (pataria, padeda socialinės globos namų gyventojams, darbuotojams,
daro išvadas, dalinasi nuomone);
20.6. komunikacinė (aptaria situacijas, organizuoja informacijos sklaidą);
20.7. korekcinė (skatina, įgalina, padeda adaptuotis socialinės globos namų gyventojams,
aktyvina veiklą);
20.8. signalinė (nuolat informuoja darbuotojus bei administraciją apie kylančias socialines
problemas);
20.9. vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus gyventojams aktualiais
klausimais);


VII. SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBOS TEISĖS


21. Aiškinti gyventojams darbuotojų bei administracijos atstovų teises ir pareigas.
22. Aptarti paslaugų teikimo problemas.
23. Analizuoti įstaigos veiklos problemas.

24. Tarpininkauti sprendžiant kilusius ginčus tarp darbuotojų, administracijos atstovų ir
gyventojų.
25. Teikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos.
26. Kreiptis į globos namų direktorių, administraciją, steigėją dėl globos namų gyventojų
teisių ir pareigų užtikrinimo, dėl asmens apsaugos nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos,
prievartos, įžeidinėjimo bei dėl kitų iškylančių problemų. Gauti kokybiškas teikiamas socialines
paslaugas.
27. Narystės taryboje netenkama: gyventojui išvykus iš socialinės globos namų, pažeidus
gyventojų tarybos nuostatus, pareiškus norą atsistatydinti.


VIII. SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBOS PAREIGOS


28. Tarybos nariai privalo:
28.1. Išklausyti kiekvieno socialinės globos namų gyventojo nuomonę, gerbti ją,
nekritikuoti.
28.2. Gerbti tarpusavio susitarimus.
28.3. Dalintis informacija su visais tarybos nariais.
28.4. Sprendimus dėl susidariusių problemų priimti bendro susirinkimo metu.
28.5. Priimant sprendimus atsižvelgti į visų gyventojų poreikius.
28.6. Būti objektyvūs ir nešališki, paskirtas funkcijas ir pavedimus vykdyti laiku;
28.7. Griežtai laikytis gyventojų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.
28.8. Gyventojų tarybos veiklą vykdyti vadovaujantis direktoriaus patvirtintais socialinės
globos namų gyventojų tarybos nuostatais.


IX. TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMAS , KEITIMAS IR PILDYMAS


29. Tarybos nuostatai priimami pirmajame socialinės globos namų gyventojų tarybos
susirinkime balsų dauguma.
30. Tarybos nuostatus tvirtina socialinės globos namų direktorius.
31. Tarybos nuostatai keičiami arba pildomi tarybos narių iniciatyva, gyventojų tarybos
sprendimu. Pataisas tvirtina socialinės globos namų direktorius.
_________________

Slapukai
Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su aknystossgn.lt slapukų naudojimo politika.